TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPAN VE SERMAYE ARTIRIM SÜRECİNDE OLAN ŞİRKETLER

Sermaye artırımları ve temettü ödemeleri

TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPAN VE SERMAYE ARTIRIM SÜRECİNDE OLAN ŞİRKETLER

06.04.2021 09:27 0 Yazdır

Bugün iki şirkette temettü ödemesi yapılıyor.  


JANTS.E Pay Başına Brüt Temettü: 6 TL Teorik Fiyat: 903,7 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
POLHO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0.0131839  TL Teorik Fiyat: 3,297 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

 

Sermaye artırım sürecinde olan şirketler 

SASA… Şirket, kâr dağıtımı kapsamında tamamı 2020 yılı kâr payından karşılanmak üzere, sermayenin 830.000.000 TL'den 1.120.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesinin 8.Maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru bulunmuştur.

MARKA… Şirket Yönetim Kurulu 05.04.2021 tarih ve 2021/10 sayılı toplantısında; "Şirkete konulan sermaye avansı tutarının, sermayeye ilavesi amacıyla; Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi"ne ilişkin 7. Maddesi hükmünün vermiş olduğu yetki çerçevesinde;100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1 TL nominal değerde 20.990.000 (YirmiMilyonDokuzYüzDoksanBin TürkLirası) TL olan Şirketin çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış tutarı 24.010.000 TL (YirmiDörtMilyonOnBin TürkLirası) olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("BİST") Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ile nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, İş bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 1 TL nominal değerli payların, Borsa'da işlem gören nitelikte olmasına, İş bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Nazım Coşan, İsmail Yılmaz, Burak Coşan, Ömer Tüzünoğlu, Hayrettin Cansız, Atilla Alp, Tolga Erol, Tolga Göksel, Ufuk Kodaman,Anıl Ağcaabat, Engin Üstünyol, İbrahim Özdemir, Sema Yazıcı, Yalçın Yılmaz, Yusuf Irmak, Rüyhan Duralı,Yaşar Kılıç, Sevim Erdem, Eyyüp Bağış, Faruk Gülşen, Yusuf Ayırkan, Muzaffer Ören, Gökhan Akyol, Erdal Yiğit, Seyit Kırmızıgül, Senem Denizaşan, Arif Vural, Serkan Özden, Yusuf Düzer, Veysel Malkoç, Vehbi Kıran, Sinan Dalli ,Ertan Kocatüfek, Tufan Başal,Hayriye Emekdaş,Fatma Ekşioğlu,Mehmet Akbaş ve Abdullah Atakan Karataş'a satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") 'na başvurulmasına, iş bu karar kapsamında, her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için Yönetimin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

IEYHO… Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde Bedelli Sermaye Artırımı… Yönetim Kurulu toplanarak, Şirketin sürdürülebilir kârlılık hedefine ulaşması ve bağlı ortaklıklarına gerekli yatırımları yapmak üzere: -Esas Sözleşmenin 6. maddesinin Yönetim Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak, 543.595.733,23 TL olan Şirketin çıkarılmış sermayesinin 1.500.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 656.404.266,77 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %120,75228458 oranında artırılarak 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmesine, -Artırılan sermayeyi temsil eden 656.404.266,77 TL tutarındaki 1 TL nominal değerli 3.093.341,34 adeti A Grubu nama yazılı, 653.310.925,43 adeti borsada işlem görecek nitelikte B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 656.404.266,77 adet payın ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına, -Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk iş günü akşamı sona ermesine, -Şirketin çıkarılmış sermayesinin 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına, karar vermiştir.

AKYHO… Şirketin yeni çıkarılmış sermayesinin 124.095.000 TL olmasına ilişkin olarak Esas Sözleşmesi'nin ''Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i ''başlıklı 6. maddesinin değişikliği T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. BSRFK… Şirketin, 05/04/2021 tarih ve 2021-04 nolu Yönetim Kurulu kararı ile, tamamı ödenmiş olan 30.000.000,- TL Şirket sermayesinin; 20.000.000,-TL artırılarak 50.000.000,-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

CELHA, DOHOL… Şirket Esas Sözleşmesi'nin '' Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye '' başlıklı 6. maddesinin tadili 05.04.2021 tarihinde (bugün) Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

DERHL… Bedelli Sermaye Artırımı Hk… Şirket Yönetim Kurulu 05.04.2021 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak, faaliyet alanının değişmesi, değişik sektörlere yatırım yapılması, gelecekte yapılması planlanan yatırımların hayata geçirilmesi için mevcut sermayesinin 27.750.000 TL'den 47.250.000 TL, %170,27 bedelli olarak artırılarak Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına, yeni pay alma haklarının 1 TL nominal pay için 2,35 TL primli olarak kullandırılmasına karar vermiştir. Şirket ilgili sermaye artırımından tahmini olarak 110.617.147 TL gelir beklemektedir. Konuyla ilgili olarak bir izahname eşliğinde en kısa sürede Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulacaktır. İlgili Yönetim Kurulu kararı ektedir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923536

DOGUB… Şirketin 23.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesindeki kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000,- TL'den 50.000.000.- TL'ye arttırılmış, bu karar 14.07.2020 tarih ve 537 sayı ile Erzincan Ticaret Sicili'nde tescil olunarak 17.07.2020 tarih ve 10120 sayı ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. -Şirket Esas Sözleşmesi 7. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Şirket sermayesinin 30.000.000.- TL'den 39.000.000.-TL'ye çıkarılmasına, -Nakit karşılığı çıkartılan 9.000.000.- TL'nin Yeni Pay Alma (Rüçhan) hakkına mahsuben kullandırılmasına; -Arttırılacak sermayeyi temsilen satışı yapılan her biri 0,01.- TL nominal değerli ve hamiline yazılı 9.000.000.- TL.tutarındaki paylara ait senetlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki kaydi işlemleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlük makamına yetki verilmesine, -Ortakların ödenmiş sermayedeki mevcut pay tutarının % 30 oranında Rüçhan haklarının bulunduğuna, oy birliği ile karar verilmiştir.

EMKEL… Şirketin Esas Sözleşmesinin değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 17.03.2021 tarihinde alınmış olup ilgili onaylar için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı. İlgili başvuru 02.04.2021 tarih ve E-29833736- 105.01.01.01-4452 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı tarafımıza bildirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu onaylı esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.

GLRYH… Şirket tarafından 12.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama ile Şirketin çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, 90.000.000 TL (%300) artırılarak, 30.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarihli Bülten'i kapsamında onaylandığı kamuya duyurulmuştur. Şirketin sermaye artırım izahnamesinin 31.12.2020 tarihli finansal tabloları esas alacak şekilde güncellenmiş hali Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2021 tarih ve 17/549 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bedelli sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanımına ilişkin açıklamalar şu şekildedir: - Şirketin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları oranında ve nominal bedel üzerinden 06.04.2021 ile 20.04.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle alma hakkı bulunmaktadır. - Yeni pay alma haklarının kullanımında, bir payın nominal değeri 1 Türk Lirası olup, 1 adet pay 1 Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
Hisse Son Değişim
INTEM 31.68 10,00 %
MRSHL 245.3 10,00 %
BURVA 27.5 10,00 %
UMPAS 1.76 10,00 %
MERIT 168.4 9,99 %
AYCES 48.94 9,98 %
OSMEN 27.16 9,96 %
SUMAS 59.6 9,96 %
SEKUR 22.76 9,95 %
NIBAS 13.94 9,94 %
KSTUR 223.2 9,90 %
BALAT 5.11 9,89 %
GWIND 5.56 9,88 %
IDGYO 6.87 9,74 %
KERVN 0.68 9,68 %
ATLAS 2.27 9,66 %
GARFA 10.86 9,59 %
SODSN 27.3 9,20 %
BLCYT 16.99 8,98 %
HLGYO 3.25 8,33 %
KAREL 26.54 8,06 %
BURCE 20.68 8,05 %
VAKFN 21.18 7,95 %
BASCM 11.79 7,77 %
BNTAS 5.37 7,62 %
KONTR 53.6 7,59 %
AVOD 6.48 7,46 %
FADE 15.18 7,28 %
DARDL 21.22 7,17 %
SANFM 16.07 6,99 %

Hisse Son Değişim
NUGYO 11.4 -9,95 %
GSRAY 3.23 -9,52 %
ORMA 27 -8,66 %
SNKRN 30.82 -8,55 %
TUREX 11.06 -5,47 %
SEYKM 19.08 -5,45 %
IDEAS 70 -5,41 %
ANELE 4.27 -4,26 %
SNPAM 16.5 -4,24 %
YAYLA 2.74 -4,20 %
SRVGY 78.25 -3,93 %
QUAGR 23.98 -3,85 %
KLNMA 21.08 -3,66 %
ALMAD 2.12 -3,64 %
TACTR 22.4 -3,45 %
SANEL 3.9 -2,99 %
ODAS 2.38 -2,86 %
TRGYO 3.49 -2,79 %
BERA 24.76 -2,75 %
FENER 34.28 -2,61 %
ADESE 1.96 -2,49 %
EKIZ 6.35 -2,31 %
HUBVC 14.36 -2,31 %
MPARK 21.9 -2,23 %
TRILC 34.5 -2,21 %
MTRKS 42.94 -2,10 %
MERKO 5.75 -1,88 %
IZTAR 16.04 -1,84 %
AVHOL 8.06 -1,83 %
ISBIR 5900.9 -1,65 %

Hisse Son Fiyat Değişim Hacim
GARAN 7.07 0,11 % 1.179.574.779
GWIND 5.56 0,50 % 600.125.069
KOZAL 108.4 3,50 % 598.119.128
EREGL 18.01 0,16 % 528.478.849
PETKM 6.34 -0,04 % 328.133.523
THYAO 11.18 0,28 % 314.980.390
SISE 7.2 0,08 % 310.328.315
KRDMD 6.98 0,09 % 305.451.240
KCHOL 17.14 0,06 % 296.885.663
AKBNK 4.89 0,01 % 294.230.752
SASA 44.52 -0,10 % 293.702.394
YKBNK 2.08 0,01 % 235.584.789
TUPRS 86.95 1,95 % 210.249.866
EKGYO 1.82 0,01 % 209.450.185
DOHOL 2.93 0,01 % 182.319.135
TCELL 14.9 0,23 % 167.530.099
FROTO 168.7 0,70 % 154.192.918
TUREX 11.06 -0,64 % 141.608.189
ISCTR 4.85 0,09 % 136.884.209
GSRAY 3.23 -0,34 % 135.050.272
VESTL 30.26 0,98 % 132.975.295
GUBRF 61.7 2,00 % 132.058.783
ASELS 14.64 0,15 % 129.143.366
BIMAS 66.45 0,90 % 121.204.621
VAKBN 3.41 0,04 % 120.606.596
PGSUS 62.15 1,35 % 116.400.009
MTRKS 42.94 -0,92 % 104.462.772
ARCLK 31.04 0,68 % 102.124.067
OTKAR 317.8 11,00 % 101.137.790
QUAGR 23.98 -0,96 % 95.724.989